Conecteaza-te cu noi

StiriEst

Concurs pentru postul de director de la Protectia Copilului. Cine sunt favoritii

Publicat

in

Consiliul Județean Vaslui scoate la concurs postul de director al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Instituția a fost condusă aproape 20 de ani de pesedistul Ionel Armeanu, un apropiat al șefului PSD Dumitru Buzatu. Armeanu a ieșit la pensie, iar locul său a fost luat de Ioan Buruiană, adjunct al instituției. Și Buruiană și-a anunțat superiorii de la Consiliul Județean că se va pensiona în luna iulie, ca atare trebuie organizat concurs pentru funcția de director. Anul trecut, după ce a demisionat din funcția de prefect, Eduard Popica ar fi trebuit să preia frâiele instituției, dar acesta a refuzat. De asemenea, printre numele vehiculate în interiorul PSD pentru scaunul de la DGASPC sunt cel al lui  Irinel Stativa, actual deputat și fost adjunct al instituției, dar și cel al actualului viceprimar Dragoș Cazacu. 

Paguba de 25 de miliarde de lei vechi la DGASPC

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, cel mai mare angajator al judetului, a inghitit ani la randul sume importante de bani din bugetul Consiliului Judetean. Cu toate acestea banii nu au fost niciodata suficienti. Cu cat se alocau mai multe fonduri, cu atat s-a cheltuit mai mult. “Este un judet cu multiple probleme sociale”, declarau la unison sefii judetului. Nimeni nu si-a pus problema ca undeva se sifoneaza banii. Dupa ani intregi de praduiala, un control facut pe bune de inspectorii Curtii de Conturi, venea sa ne arate ca toate suspiciunile erau adevarate.

Vreme de mai bine de zece ani de zile, DGASPC Vaslui nu a avut parte de niciun control ca la carte al inspectorilor de la Curtea de Conturi. A avut grija sa protejeze jaful din bani publici, fostul director al Curtii de Conturi Vaslui, Vasile Popa, un alt protejat al PSD, personaj servil al directorilor de institutii vasluiene. Sotia lui Vasile Poapa este angajata la DGASPC pe functia de sef al serviciului de aprovizionare. Un audit financiar care a vizat activitatea DGASPC pe intregul an 2016, venea sa ne arate un jaf de proportii din banii statului. Vorbim de o suma uriasa, in valoare de 2.500.000 lei, un prejudiciu produs bugetului de stat prin cheltuirea haotica a fondurilor publice. Imediat dupa intocmirea acestui raport, Ionel Armeanu a intrat in concediu medical.

Sorin SAIZU

A N U N Ț

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru:

 • Director general, gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

 Concursul se organizează la sediul Consiliului Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • Proba suplimentară, eliminatorie: data de 11 iunie 2020, ora 10:00. Proba suplimentara de testare a competențelor lingvistice, limba engleză, susținută conform procedurii aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 70/2020, (publicată la secțiunea „Anunț posturi scoase la concurs/Carieră) Pot participa la proba scrisă doar candidații admiși la proba suplimentară.
 • Proba scrisă: data de 15 iunie 2020, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • Interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:

Nivel de studii

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: asistență socială sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe administrative, sănătate, economie sau management, finanțe, contabilitate;
 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • cunoaștere limba engleză nivel avansat;
 • la concursul organizat pentru ocuparea postului de director general, pot participa și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Vechime în specialitatea studiilor:

 • minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 11 mai – 02 iunie 2020, inclusiv, astfel:

 • In perioada decretată ca stare de urgență, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 74/24.03.2020, prin servicii poștale/curierat la adresa prevăzută in antetul prezentului anunț, termen limită 02.06.2020 inclusiv.
 • Dacă starea de urgență este ridicată, la sediul  Consiliului Județean Vaslui din str. Ștefan cel Mare nr. 79, parter, cam 4.

Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, atașat anunțului;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

(Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute in anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 1. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

(Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

 1. cazierul judiciar;

(Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.)

 1. declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Depunerea documentelor se face într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

In perioada decretată ca stare de urgență dosarul este transmis prin poștă/curier, iar activitatea de prezentare a documentelor în original, în vederea verificării conformității și certificării acestora, se suspendă.

Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Bibliografia este atașata prezentului anunț.

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.

pdf.gif
zip.gif

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul Managementul Resurselor Umane, interior: 139; 148.

Populare

Stiri din categoria: StiriEst Știri Est – portalul tău de știri din Moldova, Vaslui, Botoșani, Iași, Suceava, Bacău, Neamț. Ziar online de știri locale și regionale.